V rámci své činnosti zajišťuje firma dle požadavků zadavatele vyhodnocení nabídek od dodavatelů za spolupráce zúčastněných profesí a vypracovává podklady pro uzavření smlouvy na dodávku stavby.

V průběhu realizace stavby provádí autorský dozor projektanta, spočívající zejména v dohledu nad dodržením dokumentace pro provedení stavby a harmonogramu postupu prací.

Technický dozor investora zajišťuje zejména přejímání dílčích stavebních i technologických výkonů a dodávek, zhotovuje soupis vad a nedodělků, prověřuje dodavatelské faktury, provádí kontrolu stavebního deníku, zabezpečuje plynulost výstavby.