O společnosti

Firma ŠUMAVAPLAN vznikla v roce 1990 jako volné sdružení projektantů. Dne 23. 12. 1993 změnila svoji právní podobu na společnost s ručením omezeným.

Firma se zabývá architektonickou, projekční a inženýrskou činností se zaměřením na pozemní občanské a průmyslové stavby a objekty. Spojení těchto tří činností dává objednateli garanci partnera, jehož jednání je přímé a nezávislé. Základním kritériem práce je snaha o zajištění maximálně komplexního díla dle požadavků objednatele.

Firma se zásadně nezabývá dodavatelskou a zprostředkovatelskou činností. Nepreferuje a neprosazuje žádné konkrétní dodavatele či subdodavatele. Ověřuje a navrhuje takové materiály a technologie, které jsou v požadované kvalitě, cenově přijatelné a splňují požadované normy a předpisy.

Výkony spojené s přípravou, navrhováním, projektováním a realizací stavby včetně řešení interiérů zajišťuje v následujícím rozsahu:

Projekční činnost

V rámci přípravy zakázky provádí důkladnou analýzu staveniště, potřebných podkladů a průzkumů, specifikaci jednotlivých prací a profesí, objasnění všech urbanistických, funkčních i technických souvislostí, odsouhlasení cílových představ se zadavatelem Její součástí je rovněž digitalizace vstupních podkladů (katastrální mapy, stávající stavy staveb, sítě apod.). Koordinací se zadavatelem zakázky jsou zpracovány koncepty řešení a studie ve variantách s využitím CAD systémů. Tento postup je možné podle potřeby zákazníka zpřesňovat až do úrovně trojrozměrných perspektivních a axonometrických pohledů včetně možnosti prostorových animací. Závěrem této etapy je odsouhlasený návrh stavby s uvedenou objemovou kalkulací ceny.

Z těchto studií jsou vytvořeny na CAD pracovištích vstupní půdorysy pro stavební a technologickou projekci. Několikanásobnou zpětnou vazbou a kontrolou mezi všemi profesemi včetně požadavků architekta a zadavatele zakázky je zpracována projektová dokumentace pro stavební řízení. Po obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací je zajišťováno stavebního povolení. Výsledkem této etapy je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně zapracování podmínek stavebního povolení. Z této detailní dokumentace je zpracován výkaz výměr a zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby.

Inženýrská činnost

V rámci své činnosti zajišťuje firma dle požadavků zadavatele vyhodnocení nabídek od dodavatelů za spolupráce zúčastněných profesí a vypracovává podklady pro uzavření smlouvy na dodávku stavby.

V průběhu realizace stavby provádí autorský dozor projektanta spočívající zejména v dohledu nad dodržením dokumentace pro provedení stavby a harmonogramu postupu prací.

Technický dozor investora zajišťuje zejména přejímání dílčích stavebních i technologických výkonů a dodávek, zhotovuje soupis vad a nedodělků, prověřuje dodavatelské faktury, provádí kontrolu stavebního deníku, zabezpečuje plynulost výstavby.